Services Category: Democracy

ผลักดันให้มีสิ่งประดิษฐ์เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจให้ดี

สามารถนำมาเป็นตัวขับเคลื่อนธุรกิจและอุตสาหกรรมต่าง ๆ ในประเทศให้มีความมั่นคง

ส่งเสริมให้เยาวชนไทย

ปลูกฝัง เสริมสร้าง ให้มีต้นทุนสังคมของความเป็นนักประดิษฐ์คิดค้น

ทุกสาขาอาชีพมีวิสัยทัศน์

ส่งเสริมให้บุคลากร นำภูมิปัญญาไทย เพื่อสร้างสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม

คุณภาพเป็นที่ยอมรับ

พัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมไทยให้มีมาตรฐาน

ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนความรู้

จัดตั้งศูนย์ข้อมูลประดิษฐ์  สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม ภายในประเทศและ ต่างประเทศ

เกิดยุทธศาสตร์

ความร่วมมือระหว่างสมาคม ฯ กับหน่วยงานอื่น

สมาคมนักประดิษฐ์และนวัตกรรมแห่งประเทศไทย(IIAT)

สมาคมนักประดิษฐ์และนวัตกรรม แห่งประเทศไทย ใช้อักษรย่อว่า สนวก