เกิดยุทธศาสตร์

เกิดยุทธศาสตร์

ความร่วมมือระหว่างสมาคม ฯ กับหน่วยงานอื่น

วัตถุประสงค์ของสมาคม

  •  ดำเนินการให้เกิดความร่วมมือระหว่างสมาคม ฯ กับหน่วยงานอื่นทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
  • ดำเนินการให้เกิดยุทธศาสตร์พัฒนาขีดความสามารถอุตสาหกรรมสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมไทยสู่สากล เพื่อนำมาใช้ในการพัฒนาประเทศได้อย่างแท้จริง

          (สมาคมไม่ดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเมือง การพนัน ตลอดจนไม่ทำให้เสื่อมเสียศีลธรรมจารีตประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ)

"

สมาคมนักประดิษฐ์และนวัตกรรมแห่งประเทศไทย(IIAT)

สมาคมนักประดิษฐ์และนวัตกรรม แห่งประเทศไทย ใช้อักษรย่อว่า สนวก