วัตถุประสงค์ของสมาคม

section-9850ca7

วัตถุประสงค์ของสมาคม

สมาคมจะผลักดันให้สิ่งประดิษฐ์ที่มีความคิดสร้างสรรค์ และสนับสนุนนั้นได้รับการคุ้มครองทางทรัพย์สินทางปัญญาทั้งในและต่างประเทศ เพราะทรัพย์สินทางปัญญามีความสำคัญมากกับระบบการพัฒนาเศรษฐกิจ ภายในประเทศ และยังกระตุ้นให้นักธุรกิจและนักลงทุนนักวิจัยสนใจที่จะสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่คิดว่ามีประโยชน์ขึ้น โดยไม่เกรงกลัวว่าใครจะลอกเลียนแบบหรือนำนวัตกรรมใหม่ ๆที่สร้างสรรค์ออกมาไปใช้แสวงหาผลประโยชน์ให้กับตนเอง และพวกพ้องได้อีกต่อไป

  1. เพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ฯ “พระบิดาแห่งการประดิษฐ์ไทย” ให้เป็นที่ประจักษ์แก่พสกนิกรชาวไทยทั่วหล้า และประชากรทั่วโลก
  2. ปลูกฝัง เสริมสร้าง และส่งเสริมให้เยาวชนไทยมีต้นทุนสังคมของความเป็นนักประดิษฐ์คิดค้น
  3. ส่งเสริมให้บุคลากรทุกสาขาอาชีพมีวิสัยทัศน์ในการค้นคว้าวิจัยพัฒนาและประดิษฐ์คิดค้น รวมทั้งนำภูมิปัญญาไทย เพื่อสร้างสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม
  4. ดำเนินการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมไทยให้มีมาตรฐาน คุณภาพและประสิทธิภาพเป็นที่ยอมรับของสังคมไทย เพื่อออกสู่ตลาดในประเทศ และสู่สากลได้อย่างเต็มภาคภูมิทัดเทียมนานาอารยะประเทศ เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ความเจริญและความมั่นคงของประเทศ
  5. ดำเนินการจัดให้มีศูนย์ข้อมูลประดิษฐ์ สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม ภายในประเทศและ ต่างประเทศ เป็นหน่วยประสานงานความร่วมมือระหว่างนักประดิษฐ์ นักวิจัย และเป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนความรู้ เพื่อร่วมมือพัฒนาการประดิษฐ์คิดค้นของไทยให้เจริญก้าวทันโลก
  6. ดำเนินการให้เกิดความร่วมมือระหว่างสมาคม ฯ กับหน่วยงานอื่นทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
  7. ดำเนินการให้เกิดยุทธศาสตร์พัฒนาขีดความสามารถอุตสาหกรรมสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมไทยสู่สากล เพื่อนำมาใช้ในการพัฒนาประเทศได้อย่างแท้จริง
    (สมาคมไม่ดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเมือง การพนัน ตลอดจนไม่ทำให้เสื่อมเสียศีลธรรมจารีตประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ)

สมาคมนักประดิษฐ์และนวัตกรรมแห่งประเทศไทย(IIAT)

สมาคมนักประดิษฐ์และนวัตกรรม แห่งประเทศไทย ใช้อักษรย่อว่า สนวก