คุณภาพเป็นที่ยอมรับ

คุณภาพเป็นที่ยอมรับ

พัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมไทยให้มีมาตรฐาน

วัตถุประสงค์ของสมาคม

ดำเนินการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมไทยให้มีมาตรฐาน คุณภาพและประสิทธิภาพเป็นที่ยอมรับของสังคมไทย เพื่อออกสู่ตลาดในประเทศ และสู่สากลได้อย่างเต็มภาคภูมิทัดเทียมนานาอารยะประเทศ เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ความเจริญและความมั่นคงของประเทศ

.

"

สมาคมนักประดิษฐ์และนวัตกรรมแห่งประเทศไทย(IIAT)

สมาคมนักประดิษฐ์และนวัตกรรม แห่งประเทศไทย ใช้อักษรย่อว่า สนวก