ผลักดันให้มีสิ่งประดิษฐ์เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจให้ดี

ผลักดันให้มีสิ่งประดิษฐ์เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจให้ดี

สามารถนำมาเป็นตัวขับเคลื่อนธุรกิจและอุตสาหกรรมต่าง ในประเทศให้มีความมั่นคง

วัตถุประสงค์ของสมาคม

เพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ฯพระบิดาแห่งการประดิษฐ์ไทย  ให้เป็นที่ประจักษ์แก่พสกนิกรชาวไทยทั่วหล้า และประชากรทั่วโลก

"

สมาคมนักประดิษฐ์และนวัตกรรมแห่งประเทศไทย(IIAT)

สมาคมนักประดิษฐ์และนวัตกรรม แห่งประเทศไทย ใช้อักษรย่อว่า สนวก