ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนความรู้

ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนความรู้

จัดตั้งศูนย์ข้อมูลประดิษฐ์  สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม ภายในประเทศและ ต่างประเทศ

วัตถุประสงค์ของสมาคม

ดำเนินการจัดให้มีศูนย์ข้อมูลประดิษฐ์  สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม ภายในประเทศและ ต่างประเทศ เป็นหน่วยประสานงานความร่วมมือระหว่างนักประดิษฐ์ นักวิจัย และเป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนความรู้ เพื่อร่วมมือพัฒนาการประดิษฐ์คิดค้นของไทยให้เจริญก้าวทันโลก

"

สมาคมนักประดิษฐ์และนวัตกรรมแห่งประเทศไทย(IIAT)

สมาคมนักประดิษฐ์และนวัตกรรม แห่งประเทศไทย ใช้อักษรย่อว่า สนวก