ทุกสาขาอาชีพมีวิสัยทัศน์

ทุกสาขาอาชีพมีวิสัยทัศน์

ส่งเสริมให้บุคลากร นำภูมิปัญญาไทย เพื่อสร้างสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม

วัตถุประสงค์ของสมาคม

ส่งเสริมให้บุคลากรทุกสาขาอาชีพมีวิสัยทัศน์ในการค้นคว้าวิจัยพัฒนาและประดิษฐ์คิดค้น รวมทั้งนำภูมิปัญญาไทย เพื่อสร้างสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม

"

สมาคมนักประดิษฐ์และนวัตกรรมแห่งประเทศไทย(IIAT)

สมาคมนักประดิษฐ์และนวัตกรรม แห่งประเทศไทย ใช้อักษรย่อว่า สนวก