ARE YOU READY

YOUNG CREATIVE AWARDS
STARTUP THINKING

เปิดรับสมัครเร็วๆนี้

โครงการ
YOUNG CREATIVE AWARDS
STARTUP THINKING

จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมและปลูกฝังให้เยาวชนได้มีทักษะการประดิษฐ์คิดค้นและการสร้างนวัตกรรมที่มีคุณภาพและศักยภาพสูง พร้อมที่จะพัฒนาไปสู่การผลิต เพื่อการมีรายได้และพัฒนาไปสู่ตลาด การค้าในเชิงพาณิชย์ ตลอดจนการก้าวไปสู่การเป็น ผู้ประกอบการรายใหม่ (Startup) อันจะเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศต่อไป

คว้าโอกาสสำคัญ เข้าแข่งขันในโครงการ

YOUNG CREATIVE AWARDSSTARTUP THINKING

พร้อมก้าวไปสู่การเป็นนักธุรกิจตัวจริง

เปิดรับสมัคร 1 มีนาคม ถึง 30 เมษายน 2563

ประเภทผลงาน

สิ่งประดิษฐ์หรือนวัตกรรม Startup ที่เข้าร่วมการแข่งขัน

01

ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและอุตสาหกรรม

เพื่อนำวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีไปใช้ประโยชน์มุ่งเน้นเกี่ยวกับการจัดการอุตสาหกรรม

more Details
02

ด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร

เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในภาคเกษตรทั้งพืช ปศุสัตว์ และประมง more Details

03

ด้านการแพทย์และสาธารณสุข

เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในด้านการแพทย์และสาธารณสุข ทั้งการดูแลและรักษา การป้องกันและบำบัด การตรวจสอบและวินิจฉัย

more Details
04

ด้านพัฒนาสังคมและวัฒนธรรม

เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ และมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ในสังคม

more Details
05

ด้านศิลปะการแสดงและดนตรีวัฒนธรรมร่วมสมัย

การแต่งเพลง การสร้างวงดนตรี การพัฒนาของการเต้นรำสู่สากล

more Details
ติดตามรายละเอียดการสมัคร

สมัครออนไลน์ได้ที่นี่ หรือ
มหาวิทยาลัยที่เข้าร่วม
คว้าโอกาสนี้ให้เป็นของคุณ

ดาวน์โหลดใบสมัคร (เร็วๆนี้)