ภณวัชร์นันท์ ไกรมาตย์

นายกสมาคมฯ

ภณวัชร์นันท์ ไกรมาตย์

นายกสมาคมฯ (ปัจจุบัน)

สมาคมนักประดิษฐ์และนวัตกรรมแห่งประเทศไทย(IIAT)

สมาคมนักประดิษฐ์และนวัตกรรม แห่งประเทศไทย ใช้อักษรย่อว่า สนวก